Kohti hiilineutraalia rakentamista

Hiilineutraalin Suomen saavuttamiseksi ja globaalin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi rakennusalan on herättävä nopeasti tuottamaan vähähiilisiä ja lopulta hiilineutraaleja tai -negatiivisia ratkaisuja.

Ramboll Village oli yksi Level(s)-pilotointiin osallistunut rakennushanke.

Ota yhteyttä

Johanna Mero-Petit

Johanna Mero-Petit

Ryhmäpäällikkö, vastuullisuuskonsultointi
P: +358 (40) 558 7101

Globaalit hiilidioksidipäästöt ja lämpötilat jatkavat nousuaan. Yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden (1.7.-31.12.2019) päätavoitteista on nostaa EU:n profiilia globaalina ilmastojohtajana luomalla pitkän tähtäimen ilmastostrategia, jolla EU saavuttaisi hiilineutraaliuden vuonna 2050. Rakennukset ja kiinteistöt ovat merkittävä päästöjen aiheuttaja. Alalla tapahtuu paljon niin lainsäädännön kuin vapaaehtoisten toimien osalta. Monilla kaupungeilla ja kunnilla on omat hiilineutraalisuustavoitteensa ja alan toimijat ovat viime aikoina törmänneet ensimmäistä kertaa hiilineutraalisuuteen viittaaviin vaatimuksiin mm. tontinluovutusten yhteydessä. 

Säädösohjaus ja vapaaehtoiset aloitteet 

Ympäristöministeriö on valmistellut tiekarttaa rakennusten hiilijalanjäljen huomioimisesta osana rakentamisen säädösohjausta. Ohjaus on määrä ottaa käyttöön vuoteen 2025 mennessä. Ensimmäinen versio kansallisesta rakennusten hiilijalanjäljen ja –kädenjäljen laskentamenetelmästä julkaistiin 2018.
Euroopan komissio julkaisi 2017 Level(s)-menetelmän eli rakennusten vapaaehtoisen ympäristöarvioinnin mittariston, joista hiilijalanjälki on yksi. Suomessa Level(s)-menetelmän mukaista hiilijalanjäljen laskentaa pilotoitiin ympäristöministeriön aloitteesta 18 eri rakennushankkeessa vuoden 2018 aikana. Yksi hankkeista oli Rambollin uusi pääkonttori Espoossa, Ramboll Village.

World Green Building Councilin (WGBC) julkaisema 'Net Zero Carbon Buildings Commitment' -sitoumus edistää kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin pääsyä vuoteen 2030 mennessä. Sitoumus kattaa rakennusten energiankulutuksen päästöt. Syyskuussa 2019 WGBC julkaisi raportin ’Bringing embodied carbon upfront’ jossa esitetään tiekarttaa hiilineutraalin rakentamisen ja rakennetun ympäristön saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Raportti nostaa keskiöön erityisesti rakennusmateriaaleihin sitoutuneet päästöt. Ramboll on osallistunut raportin laatimiseen.

Hiilineutraalisuuden määritelmä

WGBC:n 2030 sitoumuksen määritelmän mukaan hiilineutraali rakennus on erittäin energiatehokas rakennus, jonka kaikki tarvitsema energia on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Sitoumus ei huomioi vielä rakennukseen sen rakentamisen yhteydessä sitoutuneita päästöjä.

Todellisuudessa hiilineutraalin rakennuksen hiilijalanjälki koko sen elinkaaren ajalta on nolla. Koska rakentamisvaiheessa materiaalien valmistuksen yhteydessä rakennukseen sitoutuneet päästöt ovat huomattavat, tulee rakentamisen elinkaaren aikana hyödyntää kaikki mahdolliset keinot hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja toisaalta hiilikädenjäljen kasvattamiseksi.

Hiilineutraalisuudesta on heti hankkeen alkuvaiheessa tehtävä yksi tavoitteista, johon koko hankeryhmä sitoutuu. Kestävän rakentamisen asiantuntija voi toimia apuna tavoitteen asettamisessa, hankeryhmän kouluttamisessa sekä ratkaisuvaihtoehtojen etsimisessä ja arvioimisessa sekä lopulta hiilineutraalisuuden todentamisessa. 

Hiilineutraalisuutta tukevia ratkaisuja elinkaaren eri vaiheissa

Suunnitteluvaiheessa voidaan tehdä useita ratkaisuja, jotka pienentävät rakennusmateriaalien valmistuksen yhteydessä rakennukseen sitoutunutta hiilikuormaa. Tehokas keino on koko rakennuksen elinkaaren päästöjen määrittäminen LCA-menetelmällä suurimpien päästöjen tunnistamiseksi sekä esimerkiksi runkovaihtoehtojen ja rakennetyyppien vertailu hiilijalanjäljen näkökulmasta. Kiertotalouden periaatteiden huomioiminen suunnitteluratkaisuissa voi huomattavasti alentaa elinkaaren aikana syntyviä hiilipäästöjä.

Myös energiaratkaisuilla on suuri merkitys elinkaaren hiilijalanjälkeen. Yleisesti ilmastonmuutoksen torjunnan ja hiilineutraalisuuden saavuttamisen keinoissa voidaan tunnistaa seuraava hierarkia käytönaikaisen energiankulutuksen näkökulmasta:

  • Passiivisen energian hyödyntäminen
  • Älykkäät energiaratkaisut ja energiatehokkuus
  • Tontilla tuotettu uusiutuva energia
  • Uusiutuva ostoenergia
  • Päästökompensaatiot

Rakennuksen käytön aikana sen hiilijalanjälkeä voi pienentää energiatehokkuuden lisäksi mm. muuntojoustavuudella, pitkäikäisten ja vähän huoltoa vaativien rakennusmateriaalien käytöllä sekä tontin hiiltä sitovilla istutuksilla. Elinkaaren lopussa taas ilmastokuormaa alentaa materiaalien ja rakennusosien uudelleenkäyttö ja kierrätys. Alalla ei vielä ole juuri hyödynnetty päästökompensaatioita, mutta kaikki keinot on otettava käyttöön.

Hiilineutraalin Suomen saavuttamiseksi ja globaalin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi myös rakennusalan on herättävä nopeasti tuottamaan vähähiilisiä ja lopulta hiilineutraaleja tai -negatiivisia ratkaisuja. Lainsäädäntö ja vapaaehtoiset aloitteet luovat hyvää pohjaa, mutta hankkeissa toimivien asiantuntijoiden ja alan edelläkävijöiden on aktiivisesti tähdättävä vielä korkeammalle.

Lue lisää

World Green Building Councilin (WGBC) julkaisema 'Net Zero Carbon Buildings Commitment' -raportti

Ympäristöministeriö - Vähähiilinen rakentaminen

FiGBC - Hiilineutraalisuus

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaari 20.3.2019 - esitykset

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites